Regulamin Aplikacji

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji „Refizjo” udostępnianej Użytkownikom przez Operatora, tj. EON46 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W regulaminie określono:
 3. Zasady świadczenia drogą elektroniczną usług obejmujących poszczególne funkcjonalności Aplikacji „Rephysio” i udostępniania ich Użytkownikom,
 4. Zasady pobierania Aplikacji ze wskazanych w Regulaminie platform,
 5. Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkowników,
 6. Prawa i obowiązku Użytkowników oraz Operatora Aplikacji,
 7. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 8. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.
 9. Użytkownik może w każdej chwili pobrać treść Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji lub platformy, na której Aplikacja została udostępniona. Operator gwarantuje stałą dostępność Regulaminu w aktualnym brzmieniu.
 10. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 3 powyżej nie mają charakteru wiążącego dla Użytkowników.
 11. Pobranie i korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści Regulaminu, powinien odinstalować Aplikację lub – jeżeli nie pobrał jeszcze Aplikacji – zaniechać jej instalacji.
 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Aplikacji lub jej wycofania z uwagi na okoliczności wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmian technologicznych, trudności związanych z działaniem Aplikacji, Internetu, jak również w przypadkach uzasadnionych powstaniem innych okoliczności prawnych czy ochroną prywatności danych przetwarzanych w Aplikacji.

 

 • 2 DEFINICJE
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych – EON46 Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Taczaka 24, 61-819 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości, ____
 3. Aplikacja – Aplikacja mobilna „Rephysio” przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny: Android, iOS, umożliwiająca uzyskanie dostępu do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz konsultacji fizjoterapeutów w czasie rzeczywistym.
 4. Czat – dodatkowa funkcja Aplikacji pozwalająca na zdalne połączenie w czasie rzeczywistym z fizjoterapeutą i przeprowadzenie tą drogą rozmowy.
 5. Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta Użytkownika w Aplikacji.
 6. Konto Użytkownika – profil Użytkownika pozwalający na korzystanie z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji.
 7. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika, w tym z zastosowaniem danych Użytkownika, które są dostarczane przez operatorów zewnętrznych, w szczególności Facebook, Google lub Sign in with Apple.
 8. Platforma – portal lub serwis internetowy, pozwalający jego Użytkownikom na pobieranie udostępnionej w nim Aplikacji, w tym w szczególności GooglePlay i AppStore.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin aplikacji „Refizjo”
 10. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta w Aplikacji.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 12. Usługa elektroniczna – usługa polegająca na udostępnieniu bezpłatnej lub płatnej wersji Aplikacji, obejmująca:
 • udostępnianie planów ćwiczeń wraz ze wskazówkami co do ich wykonania,
 • udostępnianie zaleceń, informacji oraz przeciwskazań co do ćwiczeń,
 • umożliwienie zarządzania ustawieniami Konta Użytkownika,
 • konsultacje w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem czatu, z fizjoterapeutą.
 1. Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android, iOS, w tym także komputer przenośny lub stacjonarny.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.

 

 • 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PŁATNOŚCI
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji obejmują w szczególności:
 2. Udostępnianie planów ćwiczeń fizjoterapeutycznych pogrupowanych według konkretnych schorzeń,
 3. Udostępnianie zaleceń, informacji i przeciwskazań co do udostępnionych ćwiczeń,
 4. Umożliwienie Użytkownikowi zapisu realizowanych planów ćwiczeniowych w jego Koncie Użytkownika w zakładce „Moje Terapie”,
 5. Umożliwienie zarządzania realizowanymi ćwiczeniami,
 6. Możliwość, w zakresie dodatkowo wykupionej usługi, konsultacji w czasie rzeczywistym z fizjoterapeutą,
 7. Pobranie Aplikacji z Platformy na urządzenie mobilne jest bezpłatne.
 8. Użytkownik korzysta z Aplikacji w formie subskrypcji. W pierwszej kolejności Użytkownik może skorzystać z próbnej, bezpłatnej 3-dniowej subskrypcji.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z subskrypcji Aplikacji, po upływie okresu próbnego, jest odpłatne.
 10. Użytkownik może wykupić subskrypcję na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Wysokość aktualnej opłaty za subskrypcję jest każdorazowo wskazana cenniku dostępnym w Aplikacji.
 11. Korzystanie przez Użytkownika z opcji konsultacji z fizjoterapeutą w formie Czatu jest odpłatne. Opłata za skorzystanie z czatu w aktualnej wysokości jest każdorazowo wskazana w cenniku dostępnym w Aplikacji i udostępniania Użytkownikowi w chwili wyboru możliwości skorzystania z tej funkcjonalności.
 12. Niezależnie od publikacji cennika, cena za subskrypcję lub skorzystanie z usługi Czatu będzie każdorazowo podana do wiadomości Użytkownika w momencie dokonania zakupu. W skład kwoty podanej jako cena wchodzą już wszystkie niezbędne podatki raz opłaty publicznoprawne
 13. Użytkownik może wykupić subskrypcję lub dostęp do czatu za pomocą Platformy. Płatności są obsługiwane na zasadach określonych przez podmioty prowadzące Platformy zgodnie z przyjętymi przez nie regulaminami.
 14. Subskrypcja automatycznie odnawia się na kolejny okres, zgodnie z okresem wybranym pierwotnie przez Użytkownika.
 15. Użytkownik może w każdej chwili odwołać subskrypcję zgodnie z regulaminem Platformy, za pośrednictwem której wykupił Subskrypcję. Informacje w tym zakresie są dostępne:
 16. Dla Google Play – https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
 17. Dla AppStore – https://support.apple.com/pl-pl/HT202039
 18. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

 

 • 4 KONTO UŻYTKOWNIKA
  1. Aby móc skorzystać z Aplikacji, Użytkownik musi pobrać Aplikację na Urządzenie mobilne.
  2. Pobranie i instalacja Aplikacji wymaga utworzenia Konta użytkownika w Aplikacji. Aby utworzyć Konto Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany podać następujące dane:
 1. Numer telefonu
 2. Imię użytkownika.
  1. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
 3. Wybór języka, w którym Użytkownik chce obsługiwać Aplikację,
 4. Aktywacja SMS – numer telefonu Użytkownika, a następnie – adresu email Użytkownika,
 5. Po aktywacji konta – imię Użytkownika.
  1. Rejestracja w Aplikacji jest potwierdzana za pomocą kodu SMS – po wyborze przez Użytkownika języka obsługi Aplikacji oraz podaniu numeru telefonu, na podany przez Użytkownika numer zostanie wysłany kod autoryzacyjny, który następnie należy podać w Aplikacji, aby aktywować Konto Użytkownika i uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji.
  2. Dokonując Rejestracji Użytkownik, niezależnie od sposobu Rejestracji Konta użytkownika w Aplikacji, wskazanego w ust. 1-4 powyżej, może również skorzystać z opcji identyfikacji Konta Użytkownika za pomocą jego profilu Facebook, Google lub Sign in with Apple. W takim wypadku Operator może otrzymać od podmiotów prowadzących, wymienione w poprzednim zdaniu, systemy, dane Użytkownika wskazane w ust. 2, o ile zostały przez niego podane operatorom tych systemów.
  3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji po Rejestracji zgodnie z ust. 4 lub 5 powyżej.
  4. Następnie Użytkownik jest zobowiązany do wyboru opcji subskrypcji Aplikacji.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji. Edycja danych jest możliwa za pośrednictwem Aplikacji, w ustawieniach konta Użytkownika.
  6. Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto korzystając z odpowiedniej funkcji Aplikacji, umieszczonej w sekcji „Ustawienia“. W takim wypadku wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są usuwane przez Operatora.
  7. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
  8. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na inną osobę.
  9. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji lub usunięcia konta Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub zgłoszenia nadużyć, jak również w każdym innym wypadku, gdy jest to uzasadnione interesami Operatora.

 

 • 5 KORZYSTANIE Z APLIKACJI
  1. Z chwilą pobrania i instalacji Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika, Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmującą korzystanie z Aplikacji i jej poszczególnych funkcjonalności.
  2. Pierwsze 3 dni korzystania z Aplikacji stanowi okres próbny, przed którego upływem Użytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania z Aplikacji. W przypadku braku rezygnacji, Użytkownik zostanie obciążony opłatą subskrypcyjną zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją subskrypcji.
  3. Z chwilą wyboru odpowiedniej subskrypcji, Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez okres, na który została wykupiona subskrypcja, z zastrzeżeniem bezpłatnego prawa rezygnacji Użytkownika z korzystania z Aplikacji w ciągu 3 dni od dnia rejestracji w Aplikacji.
  4. Pobranie Aplikacji z platformy, jak również korzystanie z niej przez okres 3 dni w ramach subskrypcji próbnej jest nieodpłatne. Korzystanie z subskrypcji Aplikacji po upływie okresu próbnego jest odpłatne zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją subskrypcji. Użytkownik zostanie obciążony kwotą opłaty subskrypcyjnej po upływie terminu bezpłatnego korzystania z Aplikacji, jeżeli w tym czasie nie zrezygnuje z korzystania z Aplikacji.
  5. Wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z udostępnionych w Aplikacji utworów na zasadach wskazanych w §8 poniżej.
  6. Użytkownik może odtwarzać filmy z ćwiczeniami udostępnionymi w Aplikacji w dowolnej kolejności wybranej przez Użytkownika. Wraz z filmami Operator udostępnia również wskazówki co do wykonywania ćwiczeń oraz informacje o przeciwskazaniach do ich wykonania.
  7. Ćwiczenia dostępne w aplikacji zostały pogrupowane według schorzeń. Użytkownik może wybrać dowolne ćwiczenie, w tym również realizować ćwiczenia z różnych kategorii. Historia wykonanych ćwiczeń jest przechowywana na Koncie Użytkownika.
  8. Użytkownik nie ma możliwości udostępniania własnych ćwiczeń w ramach Aplikacji.
  9. Użytkownik może skorzystać również z funkcji konsultacji z fizjoterapeutą w ramach Czatu, opisanego szczegółowo w §6 poniżej.
  10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność danych podanych w Aplikacji, jak również ujawnienie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika w Aplikacji.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji z poszanowaniem następujących obowiązków w tym zakresie:
 1. Obowiązku korzystania z Aplikacji z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami Platform, w których Aplikacja została udostępniona
 2. Obowiązku korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego, jak również z zadami korzystania z Internetu i aplikacji mobilnych,
 3. Obowiązku korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 4. Obowiązku korzystania z Aplikacji w sposób, który nie jest uciążliwy dla innych Użytkowników, Operatora oraz podmiotów umożliwiających dostęp do sieci Internet,
 5. Obowiązku poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa do prywatności oraz innych praw osób trzecich, które im przysługują.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Aplikacji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku i celu, jakiemu służy Aplikacja, określonego przez Operatora.
 7. W przypadku naruszenia praw Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności w przypadku, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu, jak również dopuszcza się naruszenia zasad współżycia społecznego, albo dopuszcza się działań godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć działania zmierzające do usunięcia tych naruszeń, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 10. Użytkownik, instalując Aplikację zobowiązany jest do podawania informacji i danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, kwestionujących fakty historyczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 12. Operator ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników lub Użytkowników małoletnich oraz jakichkolwiek innych osób.
 13. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 14. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

 

 • 6 KORZYSTANIE Z KONSULTACJI NA CZACIE
  1. W ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownik może wykupić dostęp do usługi konsultacji z fizjoterapeutą w formie czatu.
  2. Użytkownik może dokonać płatności za skorzystanie z usługi za pośrednictwem Platformy. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem poszczególnych Platform i na zasadach w nich opisanych.
  3. Aby skorzystać z możliwości chatu, Użytkownik powinien być zalogowany w Aplikacji oraz wybrać opcję „Konsultacje”. Po dokonaniu wyboru w Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem Platformy.
  4. Po wykupieniu dostępu do konsultacji, Użytkownik uzyskuje dostęp do Czatu. Aby lepiej dostosować treść konsultacji, Użytkownik powinien na Czacie podać opis dolegliwości, które chce skonsultować.
  5. Po uregulowaniu opłaty konsultacja pozostaje w trybie oczekiwania do momentu potwierdzenia przez fizjoterapeutę. O zgłoszeniu fizjoterapeuty Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem w Aplikacji.
  6. Konsultacja pozostaje aktywna do momentu zamknięcia jej przez fizjoterapeutę udzielającego informacji. Zamknięcie konsultacji nie może nastąpić bez potwierdzenia uzyskania wszystkich informacji ze strony Użytkownika lub nie wcześniej niż po 24 godzinach od jej rozpoczęcia przez Użytkownika w przypadku braku aktywności Użytkownika na czacie. Warunkiem zamknięcia konsultacji jest nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a fizjoterapeutą.
  7. Konsultacja nie jest objęta limitem czasowym jej trwania, z zastrzeżeniem ust. 6 w zakresie w jakim ma on zastosowanie do braku aktywności Użytkownika.
  8. Treść komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a fizjoterapeutą udzielającym konsultacji nie jest przechowywana przez Operatora i jest zapisywana wyłącznie w urządzeniu mobilnym Użytkownika.
  9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazywanych w ramach konsultacji fizjoterapeucie, jak również za zgodność tych informacji z prawdą. Operator zastrzega, że ni posiada dostępu do przekazywanej między stronami konsultacji korespondencji.
  10. Operator zastrzega, że:
 1. nie ponosi odpowiedzialności za treść konsultacji i udzielonych Użytkownikowi przez fizjoterapeutę informacji, jak również za skutki ich zastosowania przez Użytkownika,
 2. nie świadczy samodzielnie porad i konsultacji, a jedynie zapewnia Użytkownikowi i fizjoterapeucie techniczne możliwości do komunikacji i wymiany informacji w przedmiocie prowadzonej konsultacji.

 

 • 7 STOSOWANIE ĆWICZEŃ I ICH REZULTATY
  1. Ze względu na sposób funkcjonowania Aplikacji, Operator nie posiada informacji dotyczących ewentualnych schorzeń, na jakie cierpi lub może cierpieć Użytkownik, w tym w szczególności Operator nie dysponuje danymi z wywiadu medycznego Użytkownika czy tez wydanych Użytkownikowi zaleceń lekarskich.
  2. Przed skorzystaniem z ćwiczeń udostępnianych w Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany zasięgnąć porady lekarza lub fizjoterapeuty.
  3. Użytkownik dokonuje samodzielnego wyboru ćwiczeń dostępnych w Aplikacji. Program ćwiczeń nie jest dostosowywany w oparciu o dane dotyczące Użytkownika.
  4. Efekty wykonywania ćwiczeń mogą być różne u poszczególnych Użytkowników w zależności od ich indywidualnych właściwości.
  5. Skuteczność wykonywanych ćwiczeń jest uzależniona od wielu czynników, jak również mogą one prowadzić do wystąpienia skutków ubocznych. Operator nie gwarantuje skuteczności wykonywanych ćwiczeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie negatywnych skutków ich wykonywania.
  6. Operator nie monitoruje wykonania ćwiczeń, jak również – nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy, schorzenia oraz inne niedogodności związane ze stosowaniem ćwiczeń udostępnionych w Aplikacji.
  7. Z zastrzeżeniem funkcji czatu z fizjoterapeutą, Aplikacja nie jest źródłem wiedzy medycznej, wobec tego informacje udostępniane w Aplikacji nie stanowią porad medycznych i nie mogą być traktowane jako forma zastąpienia konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za utrzymanie swojego stanu zdrowia oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i konsultacji.

 

 • 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) DLA APLIKACJI
 1. Wszelkie prawa autorskie majątkowe oraz stosowne licencje do Aplikacji i Serwisu oraz udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację są zastrzeżone dla Usługodawcy.
 2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 3. Na warunkach określonych w niniejszym §7, Usługodawa udziela Użytkownikowi, będącemu użytkownikiem końcowym Aplikacji niezbywalnej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo licencji, z tym zastrzeżeniem, że licencja ta jest czasowa w odniesieniu do funkcjonalności Aplikacji wymagających uiszczenia przez Użytkownika dodatkowej opłaty za korzystanie z nich, na korzystanie z Aplikacji na urządzeniu Użytkownika, na które Użytkownik pobrał Aplikację.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, wygasa:
 5. W zakresie w jakim została udzielona na czas nieokreślony – z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Aplikacji i odinstalowania jej z Urządzenia mobilnego Użytkownika.
 6. W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji – z upływem czasu, na jaki dostęp do tych funkcjonalności został wykupiony, z możliwością dalszego przedłużenia licencji na dalszy czas określony po ponownym wykupieniu subskrypcji.
 7. Użytkownik może pobrac Aplikację na dowolną liczbę Urządzeń mobilnych.
 8. Niniejszy §7 w zakresie umowy EULA ma zastosowanie również do wszelkich aktualizacji Aplikacji oraz określa całość uprawnień i obowiązków Użytkownika końcowego w odniesieniu do korzystania z Aplikacji.
 9. Licecja opisana w ust. 3 powyżej obejmuje całość uprawnień Użytkownika końcowego, przy czym z zakresu tych uprawnień wyłączono:
 10. Używanie Aplikacji do celów innych niż jej przeznaczenie określone przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie,
 11. Udzielanie licencji, w tym sublicencji, rozpowszechnianie, najem, dzierżawa, wypożyczanie, przekazywanie, przenoszenie praw i obowiązków (cesja) lub jakikolwiek inny sposób przenoszenia praw do Aplikacji,
 12. Dokonywanie dezasemblacji, dekompilacji, lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do kodu źródłowego Aplikacji,
 13. Dostosowywanie w inny sposób niż wskazany w lit. e powyżej, w tym w szczególności modyfikacja, zmiana, tłumaczenie oraz tworzenie utworów zależnych na podstawie Aplikacji,
 14. Tworzenie obejść lub podejmowanie podobnych prób w zakresie stosowanycy metod kontroli dostępu do Aplikacji, jej kodu źródłowego oraz poszczególnych funkcjonalności.
 15. Na mocy niniejszej umowy EULA Użytkownik nie jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji Aplikacji.
 16. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych innych niż przewidziane przez Usługodawcę.
 17. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie uprawnia Użytkownika do korzystania z logotypów i znaków handlowych Usługodawcy.
 18. Na czas trwania licencji, wskazanej w ust. 3 powyżej, Usługodawca udziela Użytkownikowi ograniczonej gwarancji na korzystanie z Aplikacji oraz zapewnia – jeżeli taka konieczność wystąpi – konieczne aktualizacje Aplikacji.
 19. Gwarancja, o której mowa w ust. 10, nie ma zastosowania do:
 20. Korzystania i kopiowania oprogramowania niezgodnie z warunkami udzielonej licecji wskazanymi w niniejszym §8,
 21. Wprowadzonych samodzielnie przez Użytkownika modyfikacji Aplikacji,
 22. Połączenia Aplikacji z innym oprogramowaniem na Urządzeniu Użytkownika,
 23. Sytuacji i uszkodzeń wynikłych z naruszenia postanowień EULA przez Użytkownika.
 24. Usługodawca zastrzega, że Aplikacja jest oprogramowaniem dostarczanym Użytkownikowi „w stanie w jakim jest“ i nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od usterek i błędów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, jak również za okolicznośći opisane szczególowo w §10 poniżej. Niniejszej wyłaczenie odpowiedzialności nie uchybia przepisom dotyczącym odpowiedzialności producenta wobec konsumentów.
 25. Uslugodawca zastrzega, żę Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia ani dokonywania cesji praw wynikających z udzielonej mu licencji na korzystanie z Aplikacji, zaś dokonanie takiej czynności stanowi naruszenie postanowień Regulaminu dotyczących udzielonej licencji.
 26. Korzystanie z Aplikacji na mocy niniejszego §8 nie uchybia uprawnieniom Użytkownika do wprowadzania do Aplikacji oraz Serwisu treści pochodzących od Użytkownika, w szczególności ogłoszeń i ofert, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie Użytkownik jest zobowiązany do przetrzegania treści Regulaminu, w tym w szczgólności zakazu publikacji treści niezgodnych z prawem, o którym mowa w §5 ust. 17 Regulaminu.

 

 • 9 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z Platformy i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji z Platformy.
 3. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
 1. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet (aktywne połączenie internetowe, aktywne połączenie Wi-Fi).

 

 • 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami, sterownikami podzespołów urządzeń mobilnych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 3. Operator nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Operatora, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.
 5. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Operatora, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja została zaprojektowana w sposób zapewniający jej możliwie najbardziej optymalne funkcjonowanie na urządzeniu na którym Użytkownik dokona instalacji Aplikacji, w stosowanej przez niego konfiguracji.
 6. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 7. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego praw osób trzecich;
 8. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
 9. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

 • 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce prywatnosci Aplikacji Refizjo.
 2. W urządzeniu mobilnym Użytkownika przechowywane są dane w postaci treści rozmów na Czacie, o ile Użytkownik skorzystał z tej funkcji Aplikacji.
 3. Użytkownik instalując aplikację na jego Urządzeniu akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatnosci.
 4. Operator informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 5. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Operatora wyłącznie do celów statystycznych.

 

 • 12 INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA
 1. Użytkownik, będący konsumentem, posiada uprawnienia wynikające z  przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym prawo do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku każdej umowy zawieranej z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny, które jest realizowane przez złożenie oświadczenia Operatorowi na adres Operatora: EON46 Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Taczaka 24, 61-819 Poznań, lub w formie wiadomości email na adres: ___ przed upływem terminu na odstąpienie. Użytkownik może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji Aplikacji lub konsultatacji na Czacie za pośrednictwem Platformy:
 4. W przypadku GooglePlay – https://support.google.com/googleplay/answer/2479637#apps
 5. W przypadku AppStore – https://reportaproblem.apple.com/
 6. Prawo to może zostać wyłączone (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta) m.in. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W niniejszym Regulaminie Operator informuje i zastrzega, że prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy podlega wyłączeniu, jeżeli Użytkownik rozpoczął korzystanie z subskrypcji Aplikacji lub konsultacji za pośrednictwem Czatu, stanowiących treści cyfrowe, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz wyraził wobec Operatora zgodę na udostępnienie mu tych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 • 13 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przez Użytkownika.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ___
 4. pod numerem telefonu ___ od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 5. pisemnie na adres Operatora wskazany w par. 1.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz dane kontaktowe, na które ma zostać wysłana informacja zwrotna, opis problemu i powód reklamacji.
 7. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnej wynosi 14 dni.
 8. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 • 14 KONTAKT
 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ___
 3. pod numerem telefonu ___ od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 4. pisemnie na adres Operatora wskazany w §2 ust. 1 lit. a powyżej.
 5. za pośrednictwem komunikatora Messenger: ___ .

 

 • 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin stanowi całość ustaleń pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i zastępuje jakiekolwiek inne ustalenia i umowy między Stronami.
 2. Operator zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna w Aplikacji.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w stosunku do wszystkich Użytkowników w zakresie wykorzystywanych przez nich Usług Elektronicznych:
 4. Z upływem 14 dni od dnia publikacji nowej wersji Regulaminy, w zakresie w jakim zmiany dotyczą postanowień o charakterze materialnym, które mogą wywołać ujemny skutek dla sytuacji Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien o tym fakcie Operatora oraz zaprzestać korzystania z Aplikacji przed dniem wejścia w życie tej zmiany.
 5. Z chwilą publikacji nowej wersji Regulaminu – w zakresie w jakim zmiany nie mają charakteru materialnego lub nie mają ujemnego wpływu na sytuację Użytkowników.
 6. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na ____ oraz bezpośrednio w Aplikacji.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, stosuje się przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin obowiązuje od __2020 roku.